Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Microchip Technology
Trình bày 1-20 trong số 66 mục.
ATTINY13A-SSUR
Mã Tranzi: TZ-00916092
Mã NSX: ATTINY13A-SSUR

Số lượng / Giá
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
5,000 + 34
10,000 + 30
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
5,000 + 34
10,000 + 30

PIC16F1823T-I/SL
Mã Tranzi: TZ-00916094
Mã NSX: PIC16F1823T-I/SL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

ATMEGA168PA-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916095
Mã NSX: ATMEGA168PA-AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

ATMEGA128-16AUR
Mã Tranzi: TZ-00916096
Mã NSX: ATMEGA128-16AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

ATXMEGA128A1-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916097
Mã NSX: ATXMEGA128A1-AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

ATMEGA32-16AUR
Mã Tranzi: TZ-00916098
Mã NSX: ATMEGA32-16AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

ATMEGA64A-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916099
Mã NSX: ATMEGA64A-AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

ATMEGA162-16AUR
Mã Tranzi: TZ-00916100
Mã NSX: ATMEGA162-16AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

ATMEGA16L-8AUR
Mã Tranzi: TZ-00916101
Mã NSX: ATMEGA16L-8AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

ATMEGA8L-8AUR
Mã Tranzi: TZ-00916102
Mã NSX: ATMEGA8L-8AUR

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

ATMEGA8A-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916103
Mã NSX: ATMEGA8A-AUR

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

ATMEGA128L-8AUR
Mã Tranzi: TZ-00916106
Mã NSX: ATMEGA128L-8AUR

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

ATMEGA128A-AUR
Mã Tranzi: TZ-00916108
Mã NSX: ATMEGA128A-AUR

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

ATMEGA8-16AUR
Mã Tranzi: TZ-00916109
Mã NSX: ATMEGA8-16AUR

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

ATMEGA162-16AUR
Mã Tranzi: TZ-00916110
Mã NSX: ATMEGA162-16AUR

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

PIC32MX330F064H-I/PT
Mã Tranzi: TZ-00916113
Mã NSX: PIC32MX330F064H-I/PT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC16F887-I/PT
Mã Tranzi: TZ-00916124
Mã NSX: PIC16F887-I/PT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

AT89C2051-24SU
Mã Tranzi: TZ-00916126
Mã NSX: AT89C2051-24SU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

AT89C2051-24PU
Mã Tranzi: TZ-00916127
Mã NSX: AT89C2051-24PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC16F628A-I/P
Mã Tranzi: TZ-00916128
Mã NSX: PIC16F628A-I/P

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39