Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Microchip Technology
Trình bày 21-40 trong số 66 mục.
AT89S52-24PU
Mã Tranzi: TZ-00916129
Mã NSX: AT89S52-24PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATMEGA16A-PU
Mã Tranzi: TZ-00916130
Mã NSX: ATMEGA16A-PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATMEGA32L-8PU
Mã Tranzi: TZ-00916131
Mã NSX: ATMEGA32L-8PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATMEGA8A-PU
Mã Tranzi: TZ-00916132
Mã NSX: ATMEGA8A-PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

AT89C55WD-24PU
Mã Tranzi: TZ-00916133
Mã NSX: AT89C55WD-24PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

DSPIC33FJ16GS502-I/SO
Mã Tranzi: TZ-00916134
Mã NSX: DSPIC33FJ16GS502-I/SO

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC16F886-I/SP
Mã Tranzi: TZ-00916135
Mã NSX: PIC16F886-I/SP

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATMEGA8L-8PU
Mã Tranzi: TZ-00916136
Mã NSX: ATMEGA8L-8PU

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATTINY10-TSHR
Mã Tranzi: TZ-00916137
Mã NSX: ATTINY10-TSHR

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATTINY10-TS8R
Mã Tranzi: TZ-00916138
Mã NSX: ATTINY10-TS8R

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

ATTINY4-TSHR
Mã Tranzi: TZ-00916139
Mã NSX: ATTINY4-TSHR

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC10F200T-I/OT
Mã Tranzi: TZ-00916140
Mã NSX: PIC10F200T-I/OT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC10F202T-I/OT
Mã Tranzi: TZ-00916141
Mã NSX: PIC10F202T-I/OT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC10F220T-I/OT
Mã Tranzi: TZ-00916142
Mã NSX: PIC10F220T-I/OT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC10F222T-I/OT
Mã Tranzi: TZ-00916143
Mã NSX: PIC10F222T-I/OT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC10F322T-I/OT
Mã Tranzi: TZ-00916144
Mã NSX: PIC10F322T-I/OT

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

PIC16F15313T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916146
Mã NSX: PIC16F15313T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 59
100 + 57
1,000 + 54
10,000 + 52
10,000 + 52
50 + 59
100 + 57
1,000 + 54
10,000 + 52
10,000 + 52

ATTINY816-MNR
Mã Tranzi: TZ-00916147
Mã NSX: ATTINY816-MNR

Số lượng / Giá
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60
50 + 67
100 + 65
1,000 + 62
10,000 + 60
10,000 + 60

ATTINY24A-SSUR
Mã Tranzi: TZ-00916149
Mã NSX: ATTINY24A-SSUR

Số lượng / Giá
50 + 73
100 + 70
1,000 + 67
10,000 + 64
10,000 + 64
50 + 73
100 + 70
1,000 + 67
10,000 + 64
10,000 + 64

PIC12F509T-I/MS
Mã Tranzi: TZ-00916150
Mã NSX: PIC12F509T-I/MS

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176