Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Microchip Technology
Trình bày 41-60 trong số 66 mục.
ATTINY24A-SSNR
Mã Tranzi: TZ-00916151
Mã NSX: ATTINY24A-SSNR

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

ATTINY2313A-MUR
Mã Tranzi: TZ-00916152
Mã NSX: ATTINY2313A-MUR

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

ATTINY1616-MNR
Mã Tranzi: TZ-00916153
Mã NSX: ATTINY1616-MNR

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

ATTINY4313-MUR
Mã Tranzi: TZ-00916154
Mã NSX: ATTINY4313-MUR

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

ATTINY44A-SSUR
Mã Tranzi: TZ-00916155
Mã NSX: ATTINY44A-SSUR

Số lượng / Giá
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176
50 + 200
100 + 193
1,000 + 183
10,000 + 176
10,000 + 176

ATTINY44A-MUR
Mã Tranzi: TZ-00916156
Mã NSX: ATTINY44A-MUR

Số lượng / Giá
50 + 381
100 + 368
1,000 + 350
10,000 + 336
10,000 + 336
50 + 381
100 + 368
1,000 + 350
10,000 + 336
10,000 + 336

ATTINY84A-SSUR
Mã Tranzi: TZ-00916162
Mã NSX: ATTINY84A-SSUR

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

ATTINY84A-MUR
Mã Tranzi: TZ-00916163
Mã NSX: ATTINY84A-MUR

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

PIC12F617T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916165
Mã NSX: PIC12F617T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409
50 + 464
100 + 448
1,000 + 426
10,000 + 409
10,000 + 409

PIC16F616T-I/SL
Mã Tranzi: TZ-00916170
Mã NSX: PIC16F616T-I/SL

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

ATTINY88-MUR
Mã Tranzi: TZ-00916171
Mã NSX: ATTINY88-MUR

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC12F629T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916172
Mã NSX: PIC12F629T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC12F1822T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916173
Mã NSX: PIC12F1822T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

ATSAMD09D14A-MUT
Mã Tranzi: TZ-00916174
Mã NSX: ATSAMD09D14A-MUT

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

ATTINY25-20SUR
Mã Tranzi: TZ-00916175
Mã NSX: ATTINY25-20SUR

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

ATTINY45-20SUR
Mã Tranzi: TZ-00916176
Mã NSX: ATTINY45-20SUR

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC12F675T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916177
Mã NSX: PIC12F675T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC12F629T-E/SN
Mã Tranzi: TZ-00916178
Mã NSX: PIC12F629T-E/SN

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC16F18345T-I/GZ
Mã Tranzi: TZ-00916180
Mã NSX: PIC16F18345T-I/GZ

Số lượng / Giá
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648
50 + 737
100 + 711
1,000 + 675
10,000 + 648
10,000 + 648

PIC12F1840T-I/SN
Mã Tranzi: TZ-00916181
Mã NSX: PIC12F1840T-I/SN

Số lượng / Giá
50 + 1,018
100 + 982
1,000 + 933
10,000 + 896
10,000 + 896
50 + 1,018
100 + 982
1,000 + 933
10,000 + 896
10,000 + 896