Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Toshiba Semiconductor and Storage
Trình bày 1-20 trong số 45 mục.
TZ-00804003
Mã Tranzi: TZ-00804003
Mã NSX: RN2107MFV,L3F

Số lượng / Giá

TMP87P808MG(KYZ)
Mã Tranzi: TZ-05706671
Mã NSX: TMP87P808MG(KYZ)

Số lượng / Giá

TMP86FS49FG
Mã Tranzi: TZ-05708681
Mã NSX: TMP86FS49FG

Số lượng / Giá

TMP91FY22FG
Mã Tranzi: TZ-05709881
Mã NSX: TMP91FY22FG

Số lượng / Giá

TMP86FS49BUG(C,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05712032
Mã NSX: TMP86FS49BUG(C,JZ)

Số lượng / Giá

TMP86FS49BFG(ZHZ)
Mã Tranzi: TZ-05712033
Mã NSX: TMP86FS49BFG(ZHZ)

Số lượng / Giá

TMP91FW27UG
Mã Tranzi: TZ-05712034
Mã NSX: TMP91FW27UG

Số lượng / Giá

TMP91FY42FG(C,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05712035
Mã NSX: TMP91FY42FG(C,JZ)

Số lượng / Giá

TMP95C061BFG(Z)
Mã Tranzi: TZ-05712446
Mã NSX: TMP95C061BFG(Z)

Số lượng / Giá

TMP86PM29BUG(C,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05717858
Mã NSX: TMP86PM29BUG(C,JZ)

Số lượng / Giá

TMP86PM47AUG(C,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05717859
Mã NSX: TMP86PM47AUG(C,JZ)

Số lượng / Giá

TMPM3H2FSQG,A,EL
Mã Tranzi: TZ-05733292
Mã NSX: TMPM3H2FSQG,A,EL

Số lượng / Giá

TMPM067FWQG(EL,Z)
Mã Tranzi: TZ-05734522
Mã NSX: TMPM067FWQG(EL,Z)

Số lượng / Giá

TMPM037FWUG(KY,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05734815
Mã NSX: TMPM037FWUG(KY,JZ)

Số lượng / Giá

TMPM036FWFG(KY,JZ)
Mã Tranzi: TZ-05734944
Mã NSX: TMPM036FWFG(KY,JZ)

Số lượng / Giá

TMPM383FWUG(JZ)
Mã Tranzi: TZ-05735059
Mã NSX: TMPM383FWUG(JZ)

Số lượng / Giá

TMPM365FYXBG(HJ)
Mã Tranzi: TZ-05735321
Mã NSX: TMPM365FYXBG(HJ)

Số lượng / Giá

TMPM36BFYFG(DBB)
Mã Tranzi: TZ-05735521
Mã NSX: TMPM36BFYFG(DBB)

Số lượng / Giá

TMPM36BF10FG(DBB)
Mã Tranzi: TZ-05735624
Mã NSX: TMPM36BF10FG(DBB)

Số lượng / Giá

TMPM368FDFG
Mã Tranzi: TZ-05735653
Mã NSX: TMPM368FDFG

Số lượng / Giá