Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: XMOS
Trình bày 1-20 trong số 283 mục.
XS1-A8A-128-FB217-C8
Mã Tranzi: TZ-05697315
Mã NSX: XS1-A8A-128-FB217-C8

Số lượng / Giá

XUF216-512-TQ128-I20
Mã Tranzi: TZ-05697325
Mã NSX: XUF216-512-TQ128-I20

Số lượng / Giá

XS1-L16A-128-QF124-C8
Mã Tranzi: TZ-05697358
Mã NSX: XS1-L16A-128-QF124-C8

Số lượng / Giá

XS1-U8A-64-FB96-I5
Mã Tranzi: TZ-05697359
Mã NSX: XS1-U8A-64-FB96-I5

Số lượng / Giá

XS1-L10A-128-QF124-I8
Mã Tranzi: TZ-05697394
Mã NSX: XS1-L10A-128-QF124-I8

Số lượng / Giá

XS1-L8A-128-QF124-I10
Mã Tranzi: TZ-05697414
Mã NSX: XS1-L8A-128-QF124-I10

Số lượng / Giá

XEF216-512-FB236-I20
Mã Tranzi: TZ-05697641
Mã NSX: XEF216-512-FB236-I20

Số lượng / Giá

XS1-L12A-128-QF124-C10
Mã Tranzi: TZ-05697663
Mã NSX: XS1-L12A-128-QF124-C10

Số lượng / Giá

XS1-L12A-128-QF124-I8
Mã Tranzi: TZ-05697691
Mã NSX: XS1-L12A-128-QF124-I8

Số lượng / Giá

XS1-A10A-128-FB217-C8
Mã Tranzi: TZ-05697698
Mã NSX: XS1-A10A-128-FB217-C8

Số lượng / Giá

XS1-L10A-128-QF124-I10
Mã Tranzi: TZ-05697723
Mã NSX: XS1-L10A-128-QF124-I10

Số lượng / Giá

XL224-512-FB374-C40
Mã Tranzi: TZ-05697726
Mã NSX: XL224-512-FB374-C40

Số lượng / Giá

XS1-L8A-64-TQ128-I5
Mã Tranzi: TZ-05697784
Mã NSX: XS1-L8A-64-TQ128-I5

Số lượng / Giá

XEF216-512-TQ128-I20
Mã Tranzi: TZ-05697793
Mã NSX: XEF216-512-TQ128-I20

Số lượng / Giá

XS1-U8A-128-FB217-C10
Mã Tranzi: TZ-05697815
Mã NSX: XS1-U8A-128-FB217-C10

Số lượng / Giá

XL224-1024-FB374-C40
Mã Tranzi: TZ-05698835
Mã NSX: XL224-1024-FB374-C40

Số lượng / Giá

XS1-A10A-128-FB217-C10
Mã Tranzi: TZ-05698850
Mã NSX: XS1-A10A-128-FB217-C10

Số lượng / Giá

XS1-A8A-128-FB217-I8
Mã Tranzi: TZ-05698878
Mã NSX: XS1-A8A-128-FB217-I8

Số lượng / Giá

XS1-A8A-128-FB217-C10
Mã Tranzi: TZ-05698883
Mã NSX: XS1-A8A-128-FB217-C10

Số lượng / Giá

XS1-A12A-128-FB217-C8
Mã Tranzi: TZ-05698885
Mã NSX: XS1-A12A-128-FB217-C8

Số lượng / Giá