Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,981-2,000 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003796
Mã NSX: AA0402JR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003797
Mã NSX: AA0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003798
Mã NSX: AA0402JR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003799
Mã NSX: AA0402JR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003800
Mã NSX: AA0402JR-0736KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003801
Mã NSX: AA0402JR-0736RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003802
Mã NSX: AA0402JR-07390KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003803
Mã NSX: AA0402JR-07390RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003804
Mã NSX: AA0402JR-0739KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003805
Mã NSX: AA0402JR-0739RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003806
Mã NSX: AA0402JR-073K3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003807
Mã NSX: AA0402JR-073K6L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003808
Mã NSX: AA0402JR-073K9L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003809
Mã NSX: AA0402JR-073KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003810
Mã NSX: AA0402JR-073M3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003811
Mã NSX: AA0402JR-073M6L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3.9 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003812
Mã NSX: AA0402JR-073M9L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003813
Mã NSX: AA0402JR-073ML

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 430 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003814
Mã NSX: AA0402JR-07430KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003815
Mã NSX: AA0402JR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104