Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,021-2,040 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 5.1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003836
Mã NSX: AA0402JR-075M1L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 5.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003837
Mã NSX: AA0402JR-075M6L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 620 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003838
Mã NSX: AA0402JR-07620KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003839
Mã NSX: AA0402JR-07620RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003840
Mã NSX: AA0402JR-0762KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003841
Mã NSX: AA0402JR-0762RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003842
Mã NSX: AA0402JR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003843
Mã NSX: AA0402JR-07680RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003844
Mã NSX: AA0402JR-0768KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003845
Mã NSX: AA0402JR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003846
Mã NSX: AA0402JR-076K2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003847
Mã NSX: AA0402JR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 6.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003848
Mã NSX: AA0402JR-076M2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 6.8 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003849
Mã NSX: AA0402JR-076M8L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 750 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003850
Mã NSX: AA0402JR-07750KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003851
Mã NSX: AA0402JR-07750RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003852
Mã NSX: AA0402JR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003853
Mã NSX: AA0402JR-0775RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003854
Mã NSX: AA0402JR-077K5L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 7.5 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003855
Mã NSX: AA0402JR-077M5L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104