Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,041-2,060 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 820 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003856
Mã NSX: AA0402JR-07820KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003857
Mã NSX: AA0402JR-07820RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003858
Mã NSX: AA0402JR-0782KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003859
Mã NSX: AA0402JR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003860
Mã NSX: AA0402JR-078K2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 8.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003861
Mã NSX: AA0402JR-078M2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 910 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003862
Mã NSX: AA0402JR-07910KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 910 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003863
Mã NSX: AA0402JR-07910RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003864
Mã NSX: AA0402JR-0791KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 91 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003865
Mã NSX: AA0402JR-0791RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003866
Mã NSX: AA0402JR-079K1L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 9.1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003867
Mã NSX: AA0402JR-079M1L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003868
Mã NSX: AA0402JR-070RL

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003869
Mã NSX: AA0402JR-0710RL

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003870
Mã NSX: AA0402JR-071R1L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003871
Mã NSX: AA0402JR-071R2L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003872
Mã NSX: AA0402JR-071R3L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.5 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003873
Mã NSX: AA0402JR-071R5L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003874
Mã NSX: AA0402JR-071R6L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 1.8 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003875
Mã NSX: AA0402JR-071R8L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114