Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,061-2,080 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003876
Mã NSX: AA0402JR-071RL

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003877
Mã NSX: AA0402JR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 2.4 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003878
Mã NSX: AA0402JR-072R4L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 2.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003879
Mã NSX: AA0402JR-072R7L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003880
Mã NSX: AA0402JR-072RL

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 3.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003881
Mã NSX: AA0402JR-073R3L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 3.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003882
Mã NSX: AA0402JR-073R6L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 3.9 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003883
Mã NSX: AA0402JR-073R9L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003884
Mã NSX: AA0402JR-073RL

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 4.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003885
Mã NSX: AA0402JR-074R3L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003886
Mã NSX: AA0402JR-074R7L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003887
Mã NSX: AA0402JR-075R1L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 5.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003888
Mã NSX: AA0402JR-075R6L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 6.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003889
Mã NSX: AA0402JR-076R2L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 6.8 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003890
Mã NSX: AA0402JR-076R8L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 7.5 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003891
Mã NSX: AA0402JR-077R5L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 8.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003892
Mã NSX: AA0402JR-078R2L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 9.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003893
Mã NSX: AA0402JR-079R1L

Số lượng / Giá
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114
1 + 120
100 + 118
1,000 + 116
5,000 + 115
10,000 + 114

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003894
Mã NSX: AA0402FR-07100KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003895
Mã NSX: AA0402FR-07100RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124