Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,081-2,100 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 102 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003896
Mã NSX: AA0402FR-07102KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 102 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003897
Mã NSX: AA0402FR-07102RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 105 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003898
Mã NSX: AA0402FR-07105KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 105 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003899
Mã NSX: AA0402FR-07105RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 107 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003900
Mã NSX: AA0402FR-07107KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 107 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003901
Mã NSX: AA0402FR-07107RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003902
Mã NSX: AA0402FR-0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003903
Mã NSX: AA0402FR-0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003904
Mã NSX: AA0402FR-0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003905
Mã NSX: AA0402FR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003906
Mã NSX: AA0402FR-0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003907
Mã NSX: AA0402FR-0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003908
Mã NSX: AA0402FR-0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003909
Mã NSX: AA0402FR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003910
Mã NSX: AA0402FR-07110RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 113 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003911
Mã NSX: AA0402FR-07113KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003912
Mã NSX: AA0402FR-07113RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003913
Mã NSX: AA0402FR-07115KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003914
Mã NSX: AA0402FR-07115RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 118 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003915
Mã NSX: AA0402FR-07118KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124