Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,101-2,120 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 118 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003916
Mã NSX: AA0402FR-07118RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003917
Mã NSX: AA0402FR-0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003918
Mã NSX: AA0402FR-0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003919
Mã NSX: AA0402FR-0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003920
Mã NSX: AA0402FR-0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003921
Mã NSX: AA0402FR-0711R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003922
Mã NSX: AA0402FR-0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003923
Mã NSX: AA0402FR-0711RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003924
Mã NSX: AA0402FR-07120KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003925
Mã NSX: AA0402FR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003926
Mã NSX: AA0402FR-07121KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 121 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003927
Mã NSX: AA0402FR-07121RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 124 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003928
Mã NSX: AA0402FR-07124KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003929
Mã NSX: AA0402FR-07124RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 127 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003930
Mã NSX: AA0402FR-07127KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003931
Mã NSX: AA0402FR-07127RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003932
Mã NSX: AA0402FR-0712K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003933
Mã NSX: AA0402FR-0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003934
Mã NSX: AA0402FR-0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003935
Mã NSX: AA0402FR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124