Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,161-2,180 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003976
Mã NSX: AA0402FR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003977
Mã NSX: AA0402FR-07160RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 162 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003978
Mã NSX: AA0402FR-07162KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 162 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003979
Mã NSX: AA0402FR-07162RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 165 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003980
Mã NSX: AA0402FR-07165KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 165 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003981
Mã NSX: AA0402FR-07165RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 169 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003982
Mã NSX: AA0402FR-07169KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 169 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003983
Mã NSX: AA0402FR-07169RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003984
Mã NSX: AA0402FR-0716K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003985
Mã NSX: AA0402FR-0716K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003986
Mã NSX: AA0402FR-0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003987
Mã NSX: AA0402FR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003988
Mã NSX: AA0402FR-0716R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003989
Mã NSX: AA0402FR-0716R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003990
Mã NSX: AA0402FR-0716R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003991
Mã NSX: AA0402FR-0716RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 174 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003992
Mã NSX: AA0402FR-07174KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 174 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003993
Mã NSX: AA0402FR-07174RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 178 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003994
Mã NSX: AA0402FR-07178KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 178 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003995
Mã NSX: AA0402FR-07178RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124