Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,201-2,220 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004016
Mã NSX: AA0402FR-0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004017
Mã NSX: AA0402FR-0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 19.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004018
Mã NSX: AA0402FR-0719R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 19.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004019
Mã NSX: AA0402FR-0719R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004020
Mã NSX: AA0402FR-071K02L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004021
Mã NSX: AA0402FR-071K05L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004022
Mã NSX: AA0402FR-071K07L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004023
Mã NSX: AA0402FR-071K13L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004024
Mã NSX: AA0402FR-071K15L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004025
Mã NSX: AA0402FR-071K18L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004026
Mã NSX: AA0402FR-071K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004027
Mã NSX: AA0402FR-071K21L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004028
Mã NSX: AA0402FR-071K24L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004029
Mã NSX: AA0402FR-071K27L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004030
Mã NSX: AA0402FR-071K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004031
Mã NSX: AA0402FR-071K33L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004032
Mã NSX: AA0402FR-071K37L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004033
Mã NSX: AA0402FR-071K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004034
Mã NSX: AA0402FR-071K43L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004035
Mã NSX: AA0402FR-071K47L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124