Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,221-2,240 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004036
Mã NSX: AA0402FR-071K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004037
Mã NSX: AA0402FR-071K54L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.58 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004038
Mã NSX: AA0402FR-071K58L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004039
Mã NSX: AA0402FR-071K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004040
Mã NSX: AA0402FR-071K62L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004041
Mã NSX: AA0402FR-071K65L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.69 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004042
Mã NSX: AA0402FR-071K69L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004043
Mã NSX: AA0402FR-071K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004044
Mã NSX: AA0402FR-071K74L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.78 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004045
Mã NSX: AA0402FR-071K78L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004046
Mã NSX: AA0402FR-071K82L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004047
Mã NSX: AA0402FR-071K87L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004048
Mã NSX: AA0402FR-071K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.91 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004049
Mã NSX: AA0402FR-071K91L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.96 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004050
Mã NSX: AA0402FR-071K96L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004051
Mã NSX: AA0402FR-071KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004052
Mã NSX: AA0402FR-071ML

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004053
Mã NSX: AA0402FR-07200KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004054
Mã NSX: AA0402FR-07200RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 205 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004055
Mã NSX: AA0402FR-07205KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124