Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,241-2,260 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 205 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004056
Mã NSX: AA0402FR-07205RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004057
Mã NSX: AA0402FR-0720K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004058
Mã NSX: AA0402FR-0720KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 20.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004059
Mã NSX: AA0402FR-0720R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004060
Mã NSX: AA0402FR-0720RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 210 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004061
Mã NSX: AA0402FR-07210KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 210 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004062
Mã NSX: AA0402FR-07210RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 215 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004063
Mã NSX: AA0402FR-07215KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 215 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004064
Mã NSX: AA0402FR-07215RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004065
Mã NSX: AA0402FR-0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004066
Mã NSX: AA0402FR-0721KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 21.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004067
Mã NSX: AA0402FR-0721R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 21 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004068
Mã NSX: AA0402FR-0721RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004069
Mã NSX: AA0402FR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004070
Mã NSX: AA0402FR-07220RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 221 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004071
Mã NSX: AA0402FR-07221KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004072
Mã NSX: AA0402FR-07221RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 226 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004073
Mã NSX: AA0402FR-07226KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 226 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004074
Mã NSX: AA0402FR-07226RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004075
Mã NSX: AA0402FR-0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124