Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,321-2,340 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004136
Mã NSX: AA0402FR-072K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004137
Mã NSX: AA0402FR-072K32L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004138
Mã NSX: AA0402FR-072K37L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004139
Mã NSX: AA0402FR-072K43L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004140
Mã NSX: AA0402FR-072K49L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004141
Mã NSX: AA0402FR-072K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004142
Mã NSX: AA0402FR-072K55L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004143
Mã NSX: AA0402FR-072K61L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004144
Mã NSX: AA0402FR-072K67L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004145
Mã NSX: AA0402FR-072K74L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004146
Mã NSX: AA0402FR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004147
Mã NSX: AA0402FR-072K87L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004148
Mã NSX: AA0402FR-072K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004149
Mã NSX: AA0402FR-072K94L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004150
Mã NSX: AA0402FR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 300 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004151
Mã NSX: AA0402FR-07300KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004152
Mã NSX: AA0402FR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 301 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004153
Mã NSX: AA0402FR-07301KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004154
Mã NSX: AA0402FR-07301RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 309 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004155
Mã NSX: AA0402FR-07309KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124