Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,341-2,360 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004156
Mã NSX: AA0402FR-07309RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004157
Mã NSX: AA0402FR-0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004158
Mã NSX: AA0402FR-0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004159
Mã NSX: AA0402FR-0730KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004160
Mã NSX: AA0402FR-0730R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004161
Mã NSX: AA0402FR-0730R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004162
Mã NSX: AA0402FR-0730RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 316 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004163
Mã NSX: AA0402FR-07316KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004164
Mã NSX: AA0402FR-07316RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004165
Mã NSX: AA0402FR-0731K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004166
Mã NSX: AA0402FR-0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 324 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004167
Mã NSX: AA0402FR-07324KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004168
Mã NSX: AA0402FR-07324RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004169
Mã NSX: AA0402FR-0732K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004170
Mã NSX: AA0402FR-0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004171
Mã NSX: AA0402FR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004172
Mã NSX: AA0402FR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 332 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004173
Mã NSX: AA0402FR-07332KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004174
Mã NSX: AA0402FR-07332RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004175
Mã NSX: AA0402FR-0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124