Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,361-2,380 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004176
Mã NSX: AA0402FR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004177
Mã NSX: AA0402FR-0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004178
Mã NSX: AA0402FR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 340 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004179
Mã NSX: AA0402FR-07340KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004180
Mã NSX: AA0402FR-07340RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 348 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004181
Mã NSX: AA0402FR-07348KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004182
Mã NSX: AA0402FR-07348RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004183
Mã NSX: AA0402FR-0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004184
Mã NSX: AA0402FR-0734KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004185
Mã NSX: AA0402FR-0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004186
Mã NSX: AA0402FR-0734RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 357 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004187
Mã NSX: AA0402FR-07357KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004188
Mã NSX: AA0402FR-07357RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004189
Mã NSX: AA0402FR-0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004190
Mã NSX: AA0402FR-0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004191
Mã NSX: AA0402FR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004192
Mã NSX: AA0402FR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 365 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004193
Mã NSX: AA0402FR-07365KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004194
Mã NSX: AA0402FR-07365RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004195
Mã NSX: AA0402FR-0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124