Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,421-2,440 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 412 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004236
Mã NSX: AA0402FR-07412RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004237
Mã NSX: AA0402FR-0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 41.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004238
Mã NSX: AA0402FR-0741R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 422 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004239
Mã NSX: AA0402FR-07422KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 422 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004240
Mã NSX: AA0402FR-07422RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004241
Mã NSX: AA0402FR-0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 42.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004242
Mã NSX: AA0402FR-0742R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 430 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004243
Mã NSX: AA0402FR-07430KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004244
Mã NSX: AA0402FR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 432 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004245
Mã NSX: AA0402FR-07432KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004246
Mã NSX: AA0402FR-07432RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 43.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004247
Mã NSX: AA0402FR-0743K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004248
Mã NSX: AA0402FR-0743KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 43.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004249
Mã NSX: AA0402FR-0743R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004250
Mã NSX: AA0402FR-0743RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 442 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004251
Mã NSX: AA0402FR-07442KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 442 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004252
Mã NSX: AA0402FR-07442RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004253
Mã NSX: AA0402FR-0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 44.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004254
Mã NSX: AA0402FR-0744R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 453 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004255
Mã NSX: AA0402FR-07453KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124