Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,441-2,460 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 453 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004256
Mã NSX: AA0402FR-07453RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004257
Mã NSX: AA0402FR-0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 45.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004258
Mã NSX: AA0402FR-0745R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 464 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004259
Mã NSX: AA0402FR-07464KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 464 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004260
Mã NSX: AA0402FR-07464RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004261
Mã NSX: AA0402FR-0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 46.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004262
Mã NSX: AA0402FR-0746R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004263
Mã NSX: AA0402FR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004264
Mã NSX: AA0402FR-07470RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 475 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004265
Mã NSX: AA0402FR-07475KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004266
Mã NSX: AA0402FR-07475RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004267
Mã NSX: AA0402FR-0747K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004268
Mã NSX: AA0402FR-0747KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 47.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004269
Mã NSX: AA0402FR-0747R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004270
Mã NSX: AA0402FR-0747RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 487 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004271
Mã NSX: AA0402FR-07487KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004272
Mã NSX: AA0402FR-07487RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004273
Mã NSX: AA0402FR-0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 48.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004274
Mã NSX: AA0402FR-0748R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 499 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004275
Mã NSX: AA0402FR-07499KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124