Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,481-2,500 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004296
Mã NSX: AA0402FR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004297
Mã NSX: AA0402FR-0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004298
Mã NSX: AA0402FR-0751RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 523 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004299
Mã NSX: AA0402FR-07523KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004300
Mã NSX: AA0402FR-07523RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004301
Mã NSX: AA0402FR-0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004302
Mã NSX: AA0402FR-0752R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 536 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004303
Mã NSX: AA0402FR-07536KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004304
Mã NSX: AA0402FR-07536RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004305
Mã NSX: AA0402FR-0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004306
Mã NSX: AA0402FR-0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 549 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004307
Mã NSX: AA0402FR-07549KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004308
Mã NSX: AA0402FR-07549RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004309
Mã NSX: AA0402FR-0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 54.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004310
Mã NSX: AA0402FR-0754R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 560 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004311
Mã NSX: AA0402FR-07560KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004312
Mã NSX: AA0402FR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 562 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004313
Mã NSX: AA0402FR-07562KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004314
Mã NSX: AA0402FR-07562RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004315
Mã NSX: AA0402FR-0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124