Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 2,521-2,540 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 604 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004336
Mã NSX: AA0402FR-07604KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004337
Mã NSX: AA0402FR-07604RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004338
Mã NSX: AA0402FR-0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 60.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004339
Mã NSX: AA0402FR-0760R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 619 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004340
Mã NSX: AA0402FR-07619KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 619 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004341
Mã NSX: AA0402FR-07619RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004342
Mã NSX: AA0402FR-0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 61.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004343
Mã NSX: AA0402FR-0761R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 620 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004344
Mã NSX: AA0402FR-07620KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004345
Mã NSX: AA0402FR-07620RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004346
Mã NSX: AA0402FR-0762KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 62 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004347
Mã NSX: AA0402FR-0762RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 634 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004348
Mã NSX: AA0402FR-07634KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 634 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004349
Mã NSX: AA0402FR-07634RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004350
Mã NSX: AA0402FR-0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 63.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004351
Mã NSX: AA0402FR-0763R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 649 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004352
Mã NSX: AA0402FR-07649KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 649 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004353
Mã NSX: AA0402FR-07649RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004354
Mã NSX: AA0402FR-0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 64.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004355
Mã NSX: AA0402FR-0764R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124