Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,161-1,180 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002331
Mã NSX: RT0402BRD071K07L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002333
Mã NSX: RT0402BRD07220RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002335
Mã NSX: RT0402BRD072K67L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 316 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002337
Mã NSX: RT0402BRD07316RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002339
Mã NSX: RT0402BRD07562RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002341
Mã NSX: RT0402BRD075K76L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002343
Mã NSX: RT0402BRD078K06L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 9.31 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002345
Mã NSX: RT0402BRD079K31L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 158 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002347
Mã NSX: RT0402BRD07158RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.43 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002349
Mã NSX: RT0402BRD071K43L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 210 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002351
Mã NSX: RT0402BRD07210RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 255 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002353
Mã NSX: RT0402BRD07255RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 287 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002355
Mã NSX: RT0402BRD07287RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 28.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002357
Mã NSX: RT0402BRD0728K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002359
Mã NSX: RT0402BRD072K37L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002361
Mã NSX: RT0402BRD072K55L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002363
Mã NSX: RT0402BRD073K74L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002365
Mã NSX: RT0402BRD0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 97.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002367
Mã NSX: RT0402BRD0797K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002369
Mã NSX: RT0402BRD0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064