Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 101-120 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000203
Mã NSX: RT0402BRE0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000205
Mã NSX: RT0402BRE0715KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000207
Mã NSX: RT0402BRE0718KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000209
Mã NSX: RT0402BRE0720KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000211
Mã NSX: RT0402BRE074K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000213
Mã NSX: RT0402BRD072K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000215
Mã NSX: RT0402BRD0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.27 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000217
Mã NSX: RT0402BRD071K27L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000219
Mã NSX: RT0402BRD072K32L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000221
Mã NSX: RT0402BRD0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000223
Mã NSX: RT0402BRD0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000225
Mã NSX: RT0402BRD0749K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000227
Mã NSX: RT0402BRD075K36L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000229
Mã NSX: RT0402BRD0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000231
Mã NSX: RT0402BRD0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 9.53 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000233
Mã NSX: RT0402BRD079K53L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 13.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000235
Mã NSX: RT0402BRD0713K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000237
Mã NSX: RT0402BRD07150RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 24.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000239
Mã NSX: RT0402BRD0724K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000241
Mã NSX: RT0402BRD0724KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064