Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,401-1,420 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002812
Mã NSX: RT0402BRD07374RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002814
Mã NSX: RT0402BRD075K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002816
Mã NSX: RT0402BRD077K68L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 43.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002818
Mã NSX: RT0402BRD0743K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002820
Mã NSX: RT0402BRD07280RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002822
Mã NSX: RT0402BRE072K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002824
Mã NSX: RT0402BRD0720RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±0.25% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002826
Mã NSX: RT0402CRE071K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002828
Mã NSX: RT0402BRD0782KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 28 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002830
Mã NSX: RT0402BRD0728KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002832
Mã NSX: RT0402BRD07402RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002834
Mã NSX: RT0402BRD07140RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002836
Mã NSX: RT0402BRD075K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 7.87 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002838
Mã NSX: RT0402BRD077K87L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002840
Mã NSX: RT0402BRE0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002842
Mã NSX: RT0402BRD07475RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002844
Mã NSX: RT0402BRD071K82L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002846
Mã NSX: RT0402BRD07300RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.96 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002848
Mã NSX: RT0402BRE071K96L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 442 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002850
Mã NSX: RT0402BRD07442RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064