Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,821-1,840 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003636
Mã NSX: AF0402JR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003637
Mã NSX: AF0402JR-0712RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003638
Mã NSX: AF0402JR-07130RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003639
Mã NSX: AF0402JR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003640
Mã NSX: AF0402JR-0713RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003641
Mã NSX: AF0402JR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003642
Mã NSX: AF0402JR-07150RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003643
Mã NSX: AF0402JR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003644
Mã NSX: AF0402JR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003645
Mã NSX: AF0402JR-07160RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003646
Mã NSX: AF0402JR-0716RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003647
Mã NSX: AF0402JR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003648
Mã NSX: AF0402JR-0718RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003649
Mã NSX: AF0402JR-071K2L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003650
Mã NSX: AF0402JR-071K5L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003651
Mã NSX: AF0402JR-071K6L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003652
Mã NSX: AF0402JR-071KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003653
Mã NSX: AF0402JR-071M2L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1.5 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003654
Mã NSX: AF0402JR-071M5L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003655
Mã NSX: AF0402JR-071ML

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84