Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,841-1,860 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003656
Mã NSX: AF0402JR-07200KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003657
Mã NSX: AF0402JR-07200RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003658
Mã NSX: AF0402JR-0720KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003659
Mã NSX: AF0402JR-0720RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003660
Mã NSX: AF0402JR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003661
Mã NSX: AF0402JR-07220RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003662
Mã NSX: AF0402JR-0722KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003663
Mã NSX: AF0402JR-0722RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003664
Mã NSX: AF0402JR-07240RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003665
Mã NSX: AF0402JR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003666
Mã NSX: AF0402JR-0724RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003667
Mã NSX: AF0402JR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003668
Mã NSX: AF0402JR-0727RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003669
Mã NSX: AF0402JR-072K2L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003670
Mã NSX: AF0402JR-072K4L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003671
Mã NSX: AF0402JR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003672
Mã NSX: AF0402JR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 300 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003673
Mã NSX: AF0402JR-07300KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003674
Mã NSX: AF0402JR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003675
Mã NSX: AF0402JR-0730KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84