Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,861-1,880 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003676
Mã NSX: AF0402JR-0730RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003677
Mã NSX: AF0402JR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003678
Mã NSX: AF0402JR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003679
Mã NSX: AF0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003680
Mã NSX: AF0402JR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003681
Mã NSX: AF0402JR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003682
Mã NSX: AF0402JR-0736KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003683
Mã NSX: AF0402JR-0736RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003684
Mã NSX: AF0402JR-07390RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003685
Mã NSX: AF0402JR-0739KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003686
Mã NSX: AF0402JR-0739RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003687
Mã NSX: AF0402JR-073K3L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003688
Mã NSX: AF0402JR-073K6L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003689
Mã NSX: AF0402JR-073K9L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003690
Mã NSX: AF0402JR-073KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 3.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003691
Mã NSX: AF0402JR-073M3L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003692
Mã NSX: AF0402JR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003693
Mã NSX: AF0402JR-0743KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003694
Mã NSX: AF0402JR-0743RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003695
Mã NSX: AF0402JR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84