Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,941-1,960 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003756
Mã NSX: AA0402JR-071K6L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003757
Mã NSX: AA0402JR-071K8L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003758
Mã NSX: AA0402JR-071KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003759
Mã NSX: AA0402JR-071M1L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003760
Mã NSX: AA0402JR-071M2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003761
Mã NSX: AA0402JR-071M3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.5 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003762
Mã NSX: AA0402JR-071M5L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003763
Mã NSX: AA0402JR-071M6L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.8 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003764
Mã NSX: AA0402JR-071M8L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003765
Mã NSX: AA0402JR-071ML

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003766
Mã NSX: AA0402JR-07200KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003767
Mã NSX: AA0402JR-07200RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003768
Mã NSX: AA0402JR-0720KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003769
Mã NSX: AA0402JR-0720RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003770
Mã NSX: AA0402JR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003771
Mã NSX: AA0402JR-07220RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003772
Mã NSX: AA0402JR-0722KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003773
Mã NSX: AA0402JR-0722RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003774
Mã NSX: AA0402JR-07240KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003775
Mã NSX: AA0402JR-07240RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104