Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,961-1,980 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003776
Mã NSX: AA0402JR-0724KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 24 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003777
Mã NSX: AA0402JR-0724RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 270 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003778
Mã NSX: AA0402JR-07270KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003779
Mã NSX: AA0402JR-07270RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003780
Mã NSX: AA0402JR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003781
Mã NSX: AA0402JR-0727RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003782
Mã NSX: AA0402JR-072K2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003783
Mã NSX: AA0402JR-072K4L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003784
Mã NSX: AA0402JR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003785
Mã NSX: AA0402JR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003786
Mã NSX: AA0402JR-072M2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.4 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003787
Mã NSX: AA0402JR-072M4L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2.7 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003788
Mã NSX: AA0402JR-072M7L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003789
Mã NSX: AA0402JR-072ML

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 300 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003790
Mã NSX: AA0402JR-07300KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003791
Mã NSX: AA0402JR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003792
Mã NSX: AA0402JR-0730KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 30 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003793
Mã NSX: AA0402JR-0730RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003794
Mã NSX: AA0402JR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003795
Mã NSX: AA0402JR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104