Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,001-2,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.9 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003812
Mã NSX: AA0402JR-073M9L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003813
Mã NSX: AA0402JR-073ML

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 430 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003814
Mã NSX: AA0402JR-07430KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003815
Mã NSX: AA0402JR-07430RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003816
Mã NSX: AA0402JR-0743KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003817
Mã NSX: AA0402JR-0743RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003818
Mã NSX: AA0402JR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003819
Mã NSX: AA0402JR-07470RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003820
Mã NSX: AA0402JR-0747KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003821
Mã NSX: AA0402JR-0747RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003822
Mã NSX: AA0402JR-074K3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003823
Mã NSX: AA0402JR-074K7L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 4.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003824
Mã NSX: AA0402JR-074M3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 4.7 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003825
Mã NSX: AA0402JR-074M7L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 510 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003826
Mã NSX: AA0402JR-07510KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003827
Mã NSX: AA0402JR-07510RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003828
Mã NSX: AA0402JR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003829
Mã NSX: AA0402JR-0751RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 560 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003830
Mã NSX: AA0402JR-07560KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003831
Mã NSX: AA0402JR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104