Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,801-20,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022619
Mã NSX: PE0603FRF7W0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022620
Mã NSX: PE0603FRF7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022621
Mã NSX: PE0603FRF7W0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022622
Mã NSX: PE0603FRF7W0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022623
Mã NSX: PE0603FRF7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022624
Mã NSX: PE0603FRF7W0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022625
Mã NSX: PE0603FRF7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022626
Mã NSX: PE0603FRF7W0R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022627
Mã NSX: PE0603FRM7W0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022628
Mã NSX: PE0603FRM7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022629
Mã NSX: PE0603FRM7W0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022630
Mã NSX: PE0603FRM7W0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022631
Mã NSX: PE0603FRM7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022632
Mã NSX: PE0603FRM7W0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022633
Mã NSX: PE0603FRM7W0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022634
Mã NSX: PE0603FRM7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022635
Mã NSX: PE0603JRF7W0R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022636
Mã NSX: PE0603JRF7W0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022637
Mã NSX: PE0603JRF7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00022638
Mã NSX: PE0603JRF7W0R025L

Số lượng / Giá