Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,001-22,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023326
Mã NSX: RT0603WRD0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024316
Mã NSX: RT0603WRB071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023327
Mã NSX: RT0603WRD0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024317
Mã NSX: RT0603WRB0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023328
Mã NSX: RT0603WRD07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024318
Mã NSX: RT0603WRB0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023329
Mã NSX: RT0603WRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024319
Mã NSX: RT0603WRB0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023330
Mã NSX: RT0603WRD0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024320
Mã NSX: RT0603WRB0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023331
Mã NSX: RT0603WRD0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024321
Mã NSX: RT0603WRB072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023332
Mã NSX: RT0603WRD0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024322
Mã NSX: RT0603WRB072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023333
Mã NSX: RT0603WRD0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024323
Mã NSX: RT0603WRB072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023334
Mã NSX: RT0603WRD071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024324
Mã NSX: RT0603WRB0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023335
Mã NSX: RT0603WRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024325
Mã NSX: RT0603WRB0736KL

Số lượng / Giá