Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,021-22,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023336
Mã NSX: RT0603WRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024326
Mã NSX: RT0603WRB0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023337
Mã NSX: RT0603WRD071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024327
Mã NSX: RT0603WRB073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023338
Mã NSX: RT0603WRD071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024328
Mã NSX: RT0603WRB0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023339
Mã NSX: RT0603WRD071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024329
Mã NSX: RT0603WRB0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023340
Mã NSX: RT0603WRD071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024330
Mã NSX: RT0603WRB074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023341
Mã NSX: RT0603WRD071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024331
Mã NSX: RT0603WRB075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023342
Mã NSX: RT0603WRD071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024332
Mã NSX: RT0603WRB076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023343
Mã NSX: RT0603WRD071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024333
Mã NSX: RT0603WRB077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023344
Mã NSX: RT0603WRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024334
Mã NSX: RT0603WRB078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023345
Mã NSX: RT0603WRD071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024335
Mã NSX: RT0603WRB079K1L

Số lượng / Giá