Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,201-22,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023426
Mã NSX: RT0603WRD072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024416
Mã NSX: RT0603WRB071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023427
Mã NSX: RT0603WRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024417
Mã NSX: RT0603WRB071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023428
Mã NSX: RT0603WRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024418
Mã NSX: RT0603WRB071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023429
Mã NSX: RT0603WRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024419
Mã NSX: RT0603WRB071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023430
Mã NSX: RT0603WRD072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024420
Mã NSX: RT0603WRB071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023431
Mã NSX: RT0603WRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024421
Mã NSX: RT0603WRB071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023432
Mã NSX: RT0603WRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024422
Mã NSX: RT0603WRB071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023433
Mã NSX: RT0603WRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024423
Mã NSX: RT0603WRB071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023434
Mã NSX: RT0603WRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024424
Mã NSX: RT0603WRB071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023435
Mã NSX: RT0603WRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024425
Mã NSX: RT0603WRB071K43L

Số lượng / Giá