Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,221-22,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023436
Mã NSX: RT0603WRD07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024426
Mã NSX: RT0603WRB071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023437
Mã NSX: RT0603WRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024427
Mã NSX: RT0603WRB071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023438
Mã NSX: RT0603WRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024428
Mã NSX: RT0603WRB071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023439
Mã NSX: RT0603WRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024429
Mã NSX: RT0603WRB071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023440
Mã NSX: RT0603WRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024430
Mã NSX: RT0603WRB071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023441
Mã NSX: RT0603WRD0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024431
Mã NSX: RT0603WRB071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023442
Mã NSX: RT0603WRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024432
Mã NSX: RT0603WRB071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023443
Mã NSX: RT0603WRD0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024433
Mã NSX: RT0603WRB071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023444
Mã NSX: RT0603WRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024434
Mã NSX: RT0603WRB071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023445
Mã NSX: RT0603WRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024435
Mã NSX: RT0603WRB071K82L

Số lượng / Giá