Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,401-22,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023526
Mã NSX: RT0603WRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024516
Mã NSX: RT0603WRB0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023527
Mã NSX: RT0603WRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024517
Mã NSX: RT0603WRB07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023528
Mã NSX: RT0603WRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024518
Mã NSX: RT0603WRB0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023529
Mã NSX: RT0603WRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024519
Mã NSX: RT0603WRB0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023530
Mã NSX: RT0603WRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024520
Mã NSX: RT0603WRB07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023531
Mã NSX: RT0603WRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024521
Mã NSX: RT0603WRB0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023532
Mã NSX: RT0603WRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024522
Mã NSX: RT0603WRB0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023533
Mã NSX: RT0603WRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024523
Mã NSX: RT0603WRB0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023534
Mã NSX: RT0603WRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024524
Mã NSX: RT0603WRB07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023535
Mã NSX: RT0603WRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024525
Mã NSX: RT0603WRB07348RL

Số lượng / Giá