Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,261-2,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004072
Mã NSX: AA0402FR-07221RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 226 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004073
Mã NSX: AA0402FR-07226KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 226 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004074
Mã NSX: AA0402FR-07226RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004075
Mã NSX: AA0402FR-0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004076
Mã NSX: AA0402FR-0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004077
Mã NSX: AA0402FR-0722KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004078
Mã NSX: AA0402FR-0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004079
Mã NSX: AA0402FR-0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 232 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004080
Mã NSX: AA0402FR-07232KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 232 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004081
Mã NSX: AA0402FR-07232RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 237 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004082
Mã NSX: AA0402FR-07237KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004083
Mã NSX: AA0402FR-07237RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004084
Mã NSX: AA0402FR-0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 23.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004085
Mã NSX: AA0402FR-0723K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004086
Mã NSX: AA0402FR-0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 23.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004087
Mã NSX: AA0402FR-0723R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 240 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004088
Mã NSX: AA0402FR-07240KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004089
Mã NSX: AA0402FR-07240RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 243 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004090
Mã NSX: AA0402FR-07243KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004091
Mã NSX: AA0402FR-07243RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124