Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,381-2,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004192
Mã NSX: AA0402FR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 365 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004193
Mã NSX: AA0402FR-07365KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004194
Mã NSX: AA0402FR-07365RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004195
Mã NSX: AA0402FR-0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004196
Mã NSX: AA0402FR-0736KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004197
Mã NSX: AA0402FR-0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004198
Mã NSX: AA0402FR-0736RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 374 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004199
Mã NSX: AA0402FR-07374KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004200
Mã NSX: AA0402FR-07374RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004201
Mã NSX: AA0402FR-0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004202
Mã NSX: AA0402FR-0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 383 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004203
Mã NSX: AA0402FR-07383KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004204
Mã NSX: AA0402FR-07383RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004205
Mã NSX: AA0402FR-0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004206
Mã NSX: AA0402FR-0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004207
Mã NSX: AA0402FR-07390KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004208
Mã NSX: AA0402FR-07390RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 392 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004209
Mã NSX: AA0402FR-07392KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004210
Mã NSX: AA0402FR-07392RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004211
Mã NSX: AA0402FR-0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124