Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,461-2,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004272
Mã NSX: AA0402FR-07487RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004273
Mã NSX: AA0402FR-0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 48.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004274
Mã NSX: AA0402FR-0748R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 499 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004275
Mã NSX: AA0402FR-07499KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004276
Mã NSX: AA0402FR-07499RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004277
Mã NSX: AA0402FR-0749K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004278
Mã NSX: AA0402FR-0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004279
Mã NSX: AA0402FR-074K02L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004280
Mã NSX: AA0402FR-074K12L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004281
Mã NSX: AA0402FR-074K22L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004282
Mã NSX: AA0402FR-074K32L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004283
Mã NSX: AA0402FR-074K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004284
Mã NSX: AA0402FR-074K42L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004285
Mã NSX: AA0402FR-074K53L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004286
Mã NSX: AA0402FR-074K64L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004287
Mã NSX: AA0402FR-074K75L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004288
Mã NSX: AA0402FR-074K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004289
Mã NSX: AA0402FR-074K87L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004290
Mã NSX: AA0402FR-074K99L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 510 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004291
Mã NSX: AA0402FR-07510KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124