Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,541-2,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 649 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004352
Mã NSX: AA0402FR-07649KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 649 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004353
Mã NSX: AA0402FR-07649RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004354
Mã NSX: AA0402FR-0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 64.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004355
Mã NSX: AA0402FR-0764R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 665 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004356
Mã NSX: AA0402FR-07665KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 665 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004357
Mã NSX: AA0402FR-07665RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004358
Mã NSX: AA0402FR-0766K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 66.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004359
Mã NSX: AA0402FR-0766R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004360
Mã NSX: AA0402FR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004361
Mã NSX: AA0402FR-07680RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 681 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004362
Mã NSX: AA0402FR-07681KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004363
Mã NSX: AA0402FR-07681RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004364
Mã NSX: AA0402FR-0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004365
Mã NSX: AA0402FR-0768KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 68.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004366
Mã NSX: AA0402FR-0768R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004367
Mã NSX: AA0402FR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 698 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004368
Mã NSX: AA0402FR-07698KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004369
Mã NSX: AA0402FR-07698RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004370
Mã NSX: AA0402FR-0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 69.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004371
Mã NSX: AA0402FR-0769R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124