Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,581-2,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004392
Mã NSX: AA0402FR-0775RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 768 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004393
Mã NSX: AA0402FR-07768KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004394
Mã NSX: AA0402FR-07768RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004395
Mã NSX: AA0402FR-0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 76.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004396
Mã NSX: AA0402FR-0776R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 787 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004397
Mã NSX: AA0402FR-07787KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004398
Mã NSX: AA0402FR-07787RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004399
Mã NSX: AA0402FR-0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 78.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004400
Mã NSX: AA0402FR-0778R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004401
Mã NSX: AA0402FR-077K15L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 7.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004402
Mã NSX: AA0402FR-077K32L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004403
Mã NSX: AA0402FR-077K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004404
Mã NSX: AA0402FR-077K68L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 7.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004405
Mã NSX: AA0402FR-077K87L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 806 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004406
Mã NSX: AA0402FR-07806KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004407
Mã NSX: AA0402FR-07806RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004408
Mã NSX: AA0402FR-0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 80.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004409
Mã NSX: AA0402FR-0780R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 820 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004410
Mã NSX: AA0402FR-07820KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004411
Mã NSX: AA0402FR-07820RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124