Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,621-2,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004432
Mã NSX: AA0402FR-078K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 8.45 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004433
Mã NSX: AA0402FR-078K45L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 8.66 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004434
Mã NSX: AA0402FR-078K66L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 8.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004435
Mã NSX: AA0402FR-078K87L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 909 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004436
Mã NSX: AA0402FR-07909KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 909 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004437
Mã NSX: AA0402FR-07909RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004438
Mã NSX: AA0402FR-0790K9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 90.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004439
Mã NSX: AA0402FR-0790R9L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 910 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004440
Mã NSX: AA0402FR-07910KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 910 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004441
Mã NSX: AA0402FR-07910RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004442
Mã NSX: AA0402FR-0791KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 91 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004443
Mã NSX: AA0402FR-0791RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 931 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004444
Mã NSX: AA0402FR-07931KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 931 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004445
Mã NSX: AA0402FR-07931RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 93.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004446
Mã NSX: AA0402FR-0793K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 93.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004447
Mã NSX: AA0402FR-0793R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 953 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004448
Mã NSX: AA0402FR-07953KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 953 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004449
Mã NSX: AA0402FR-07953RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 95.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004450
Mã NSX: AA0402FR-0795K3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 95.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004451
Mã NSX: AA0402FR-0795R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124