Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,641-2,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 976 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004452
Mã NSX: AA0402FR-07976KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 976 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004453
Mã NSX: AA0402FR-07976RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 97.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004454
Mã NSX: AA0402FR-0797K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 97.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004455
Mã NSX: AA0402FR-0797R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 9.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004456
Mã NSX: AA0402FR-079K09L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004457
Mã NSX: AA0402FR-079K1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 9.31 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004458
Mã NSX: AA0402FR-079K31L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 9.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004459
Mã NSX: AA0402FR-079K53L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004460
Mã NSX: AA0402FR-079K76L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004461
Mã NSX: AF0402JR-0710RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004462
Mã NSX: AF0402JR-071R1L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004463
Mã NSX: AF0402JR-071R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004464
Mã NSX: AF0402JR-071R3L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.5 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004465
Mã NSX: AF0402JR-071R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004466
Mã NSX: AF0402JR-071R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1.8 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004467
Mã NSX: AF0402JR-071R8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004468
Mã NSX: AF0402JR-071RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004469
Mã NSX: AF0402JR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.4 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004470
Mã NSX: AF0402JR-072R4L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 2.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004471
Mã NSX: AF0402JR-072R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124