Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,721-2,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.67 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004532
Mã NSX: AA0402FR-072R67L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2.74 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004533
Mã NSX: AA0402FR-072R74L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004534
Mã NSX: AA0402FR-072R7L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2.87 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004535
Mã NSX: AA0402FR-072R87L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004536
Mã NSX: AA0402FR-072R8L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2.94 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004537
Mã NSX: AA0402FR-072R94L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004538
Mã NSX: AA0402FR-072RL

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.01 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004539
Mã NSX: AA0402FR-073R01L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.09 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004540
Mã NSX: AA0402FR-073R09L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.16 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004541
Mã NSX: AA0402FR-073R16L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.24 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004542
Mã NSX: AA0402FR-073R24L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.32 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004543
Mã NSX: AA0402FR-073R32L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004544
Mã NSX: AA0402FR-073R3L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.48 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004545
Mã NSX: AA0402FR-073R48L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004546
Mã NSX: AA0402FR-073R4L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.57 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004547
Mã NSX: AA0402FR-073R57L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.65 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004548
Mã NSX: AA0402FR-073R65L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004549
Mã NSX: AA0402FR-073R6L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.74 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004550
Mã NSX: AA0402FR-073R74L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 3.83 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004551
Mã NSX: AA0402FR-073R83L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134