Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,441-27,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031388
Mã NSX: AF0805JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032460
Mã NSX: RT0805FRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031389
Mã NSX: AF0805JR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032461
Mã NSX: RT0805FRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031390
Mã NSX: AF0805JR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032462
Mã NSX: RT0805FRE071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031391
Mã NSX: AF0805JR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032463
Mã NSX: RT0805FRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031392
Mã NSX: AF0805JR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032464
Mã NSX: RT0805FRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031393
Mã NSX: AF0805JR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032465
Mã NSX: RT0805FRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031394
Mã NSX: AF0805JR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032466
Mã NSX: RT0805FRE071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031395
Mã NSX: AF0805JR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032467
Mã NSX: RT0805FRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031396
Mã NSX: AF0805JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032468
Mã NSX: RT0805FRE071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031397
Mã NSX: AF0805JR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032469
Mã NSX: RT0805FRE071K54L

Số lượng / Giá