Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,781-2,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004592
Mã NSX: AA0402FR-078R2L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 8.45 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004593
Mã NSX: AA0402FR-078R45L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 8.66 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004594
Mã NSX: AA0402FR-078R66L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 8.87 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004595
Mã NSX: AA0402FR-078R87L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 9.09 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004596
Mã NSX: AA0402FR-079R09L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 9.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004597
Mã NSX: AA0402FR-079R1L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 9.31 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004598
Mã NSX: AA0402FR-079R31L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 9.53 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004599
Mã NSX: AA0402FR-079R53L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 9.76 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004600
Mã NSX: AA0402FR-079R76L

Số lượng / Giá
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134
1 + 140
100 + 138
1,000 + 136
5,000 + 135
10,000 + 134

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004601
Mã NSX: AA0402FR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.02 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004602
Mã NSX: AA0402FR-071M02L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.05 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004603
Mã NSX: AA0402FR-071M05L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.07 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004604
Mã NSX: AA0402FR-071M07L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.13 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004605
Mã NSX: AA0402FR-071M13L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.15 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004606
Mã NSX: AA0402FR-071M15L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.18 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004607
Mã NSX: AA0402FR-071M18L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004608
Mã NSX: AA0402FR-071M1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.21 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004609
Mã NSX: AA0402FR-071M21L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.24 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004610
Mã NSX: AA0402FR-071M24L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 1.27 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004611
Mã NSX: AA0402FR-071M27L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144