Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,321-28,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032009
Mã NSX: AA0805JR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032720
Mã NSX: RT0805FRE07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032010
Mã NSX: AA0805JR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032011
Mã NSX: AA0805JR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032721
Mã NSX: RT0805FRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032012
Mã NSX: AA0805JR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032013
Mã NSX: AA0805JR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032014
Mã NSX: AA0805JR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032722
Mã NSX: RT0805FRE07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032015
Mã NSX: AA0805JR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032016
Mã NSX: AA0805JR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032723
Mã NSX: RT0805FRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032017
Mã NSX: AA0805JR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032018
Mã NSX: AA0805JR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032724
Mã NSX: RT0805FRE0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032019
Mã NSX: AA0805JR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032020
Mã NSX: AA0805JR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032021
Mã NSX: AA0805JR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032725
Mã NSX: RT0805FRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032022
Mã NSX: AA0805JR-0718RL

Số lượng / Giá