Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 28,341-28,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032023
Mã NSX: AA0805JR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032024
Mã NSX: AA0805JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032726
Mã NSX: RT0805FRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032025
Mã NSX: AA0805JR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032026
Mã NSX: AA0805JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032027
Mã NSX: AA0805JR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032727
Mã NSX: RT0805FRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032028
Mã NSX: AA0805JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032029
Mã NSX: AA0805JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032030
Mã NSX: AA0805JR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032728
Mã NSX: RT0805FRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032031
Mã NSX: AA0805JR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032032
Mã NSX: AA0805JR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032033
Mã NSX: AA0805JR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032729
Mã NSX: RT0805FRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032034
Mã NSX: AA0805JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032035
Mã NSX: AA0805JR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032036
Mã NSX: AA0805JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032730
Mã NSX: RT0805FRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032037
Mã NSX: AA0805JR-07200KL

Số lượng / Giá