Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,821-2,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.96 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004632
Mã NSX: AA0402FR-071M96L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.05 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004633
Mã NSX: AA0402FR-072M05L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.15 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004634
Mã NSX: AA0402FR-072M15L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004635
Mã NSX: AA0402FR-072M1L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.21 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004636
Mã NSX: AA0402FR-072M21L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.26 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004637
Mã NSX: AA0402FR-072M26L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.2 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004638
Mã NSX: AA0402FR-072M2L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.32 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004639
Mã NSX: AA0402FR-072M32L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.37 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004640
Mã NSX: AA0402FR-072M37L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.43 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004641
Mã NSX: AA0402FR-072M43L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.49 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004642
Mã NSX: AA0402FR-072M49L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.4 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004643
Mã NSX: AA0402FR-072M4L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.55 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004644
Mã NSX: AA0402FR-072M55L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.61 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004645
Mã NSX: AA0402FR-072M61L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.67 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004646
Mã NSX: AA0402FR-072M67L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.74 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004647
Mã NSX: AA0402FR-072M74L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.7 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004648
Mã NSX: AA0402FR-072M7L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.87 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004649
Mã NSX: AA0402FR-072M87L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.8 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004650
Mã NSX: AA0402FR-072M8L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.94 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004651
Mã NSX: AA0402FR-072M94L

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144